ติดตั้งส่วน body

มาตรฐานของเรา

มาตรฐาน ที่ได้รับการรองรับ

ISO 9001:2015​

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 39001:2012

Professional Training Center

ศูนย์พัฒนาทักษะมืออาชีพ

เรามุ่งให้ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น เราจึงมีเจ้าหน้าทีฝึกอบรมที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Security Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย มาตรฐาน​

เรามีศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพของ รปภ.ด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพ   เรามุ่งยกระดับมาตรฐานการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของ รปภ.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม โดย รปภ.ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติสอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่และเป็น รปภ.ที่มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ครบด้าน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เข้มงวดตั้งแต่การสรรหา รปภ.มืออาชีพ